آموزش زبان

به راحتی زبان بیاموزید.

آموزش زبان

به راحتی زبان بیاموزید.

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

ضمائر فاعلی در زبان ایتالیایی

در آموزش زبان ایتالیایی داریم:

I PRONOMI SOGGETTI

 

PRONOME        ضمیر در ایتالیایی

io         من

tu         تو

lei         او دختر

lui         او پسر

Lei        او احترامی (شما در فارسی)

noi       ما

voi        شما

loro      آنها

در زبان ایتالیایی اگر بخواهیم شخصی را محترمانه خطاب کنیم، میتوانیم از ضمیر Lei استفاده کنیم. برای اشتباه نشدن با ضمیر او که به دختر اشاره دارد همیشه L را با حرف بزرگ مینویسند. در یادگیری زبان ایتالیایی می توان :

 

فعلهای ایتالیایی بودن و داشتن:

 

I VERBI AUSILIARI

 

ESSERE

IO SONO

TU SEI

LEI / LUI È

NOI SIAMO

VOI SIETE

LORO SONO     

بودن

من هستم

تو هستی

او هست

ما هستیم

شما هستید

آنها هستند                      

AVERE

IO HO

TU HAI

LEI / LUI HA

NOI ABBIAMO

VOI AVETE

LORO HANNO  

داشتن

من دارم

تو داری

او دارد

ما داریم

شما دارید

آنها دارند

 

 

Frase    جمله

Io sono ragazzo.            من پسر هستم.

Tu sei ragazza.  تو دختر هستی.

Lei è Angela.     او آنجلا است.

Voi siete italiani.           شما ایتالیایی هستید.

Noi siamo iraniani.        ما ایرانی هستیم .

Loro sono ragazze.        آنها دختر هستند .

برخی از اسامی با استفاده از پسوند های essa یا rice مونث میشوند.

 

Frase    جمله ایتالیایی

Dottor Hosmer è un professore di storia            دکتر هوسمر استاد تاریخ است

Io sono professoressa   من استاد دانشگاه هستم

Stephen King è uno scrittore     استفن کینگ یک نویسنده است

Georgia è una scrittrice جورجیا یک نویسنده است

منفی کردن:

FORMA NEGATIVA

 

برای منفی کردن در ایتالیایی یک جمله کافیست از NON قبل از فعل استفاده کنیم.

 

 

 

IO SONO STUDENTE

من دانش آموز هستم            IO NON SONO STUDENTE

من دانش آموز نیستم

ضمایر مفعولی مستقیم

PRONOMI DIRETTI

 

(complemento oggetto)

 

ضمایر مستقیم ایتالیایی

PRONOMI DIRETTI

lo         آن را مذکر

la          آن را مونث

li           آنها را مذکر

le         آنها را مونث

ne        از آن

: چند تا مثال مفید

 

Ti piace il pesce?

Si, lo mangio spesso.     ماهی دوست داری؟

بله، اغلب آنرا میخورم.

             

Non ci sono più uova.

Non c'è problema, la compro io.            تخم مرغ دیگه نیست.

مشکلی نیست، من آنرا میخرم.

             

Sei peperoni, per cortesia.

Li vuole rossi o gialli?

شش تا فلفل دلمه ای لطفا.

آنها را زرد میخواهید یا قرمز؟

             

Compri tu le olive?

Si, le prendo verdi o nere?        زیتونها را تو میخری؟

بله، از آنها سبز یا سیاه بگیرم؟

 

 

نکته: ضمایر مستقیم میتوانند به انتهای فعل نیز اضافه شوند . در آموزش زبان ایتالیایی داریم :


Non lo posso chiamare  Non posso chiamarlo.

 

NE

 

خیلى مهمه که بدونیم موضوع بحث در مورد چی بوده. این ضمیر در ایتالیایی جایگزین اسمی میشود که قبلا در مورد آن صحبت شده.

 

برای مثال در خونه ى دوستتون قرمه سبزى مى خورین، دوستتون مى پرسه:

 

             

Vuoi ancora un pò di Ghorme Sabzi?     یه کم دیگه قرمه سبزی میخوای؟

 

به جای جمله ی بالا میتوان گفت:

 

Ne vuoi ancora un po'? یه کم دیگه ازش میخوای؟

در دانشگاه:

 

Ho bisogno della borsa di studio, vorrei saperne di più, quali documenti servono

به بورس احتیاج دارم، مى خواستم بیشتر در موردش بدونم چه مدارکی لازمه.

 

 

سایر کاربردها در ایتالیایی :

 

Andarsene       از اینجا رفتن

Io me ne vado  از اینجا میروم

Tu te ne vai       از اینجا میروی

Lui/Lei se ne va از اینجا میرود

Noi ce ne andiamo        از اینجا میرویم

Voi ve ne andate          از اینجا میروید

Loro se ne vanno          از اینجا میروند

ضمایر مفعولی غیر مستقیم

PRONOMI INDIRETTI

 

(complemento di termine)

 

ضمایر مفعولی در زبان ایتالیایی نشان دهنده ی کار فاعل بر روی آنها هستند.

در زبان ایتالیایی دو نوع ضمیر مفعولی وجود دارد که عبارتند از ضمایر مفعولی ایتالیایی آوایی و بی آوا که تفاوت چندانی در استفاده از این ضمایر وجود ندارد و میتوان هر دو صورت را در جمله بکار برد.

مثال:

Mi picae = A me piace

 

ضمایر غیر مستقیم - بی آوا

pronomi indiretti - atoni            ضمایر غیر مستقیم - آوایی

Pronomi indiretti - tonici           معنی

mi        A me    به من

ti          A te      به تو

gli         A lui      به او (پسر)

le         A lei      به او (دختر)

Le         A Lei     به او (احترامی)

ci          A noi    به ما

vi          A voi     به شما

gli         A loro   به آنها

مثال

 

Mi sembra troppo giovanile.     به نظر من خیلی جوانپسند می آید.

Ti piace ?          دوست داری؟ (برای تو خوشایند است؟)

Gli va bene questo capo ?         این لباس برای او (پسر) مناسب است؟

Il rosso non le piace.     او (دختر) رنگ قرمز را دوست ندارد. (برای او قرمز خوشایند نیست)

Come Le sembra ?        به نظر شما چطوره؟

Ci consiglia per il matrimonio.    به ما برای عروسی راهنمایی میدهد.

Vi mando un mesغیر مجاز می باشدo.

به شما یک پیام میفرستم.

Gli piacciono le gonne.

آنها دامنها را دوست دارند.آموزش زبان ایتالیایی (دامن ها برای آنها خوشایند است.)

ضمائر ترکیبی:

PRONOMI COMPOSTI

 

در گرامر زبان ایتالیایی میتوان ضمیرهای مستقیم و غیر مستقیم را ترکیب نمود. نمونه ی ترکیب این ضمائر ایتالیایی را در جدول زیر میبیند:

 

غیر مستقیم           مستقیم

lo         la          li           le

mi        Me lo   Me la    Me li     Me le

ti          Te lo     Te la     Te li      Te le

gli         Glielo   Gliela    Glieli     Gliele

ci          Ce lo     Ce la     Ce li      Ce le

vi          Ve lo    Ve la     Ve li      Ve le

gli         Glielo   Gliela    Glieli     Gliele

چند نمونه مثال از ترکیب ضمیرهای مستقیم و غیر مستقیم را مشاهده میکنید.

 

Me la compri?  آن را برای من می خری؟

Voglio comprargliela.    می خواهم آن را برای او بخرم.

Me lo dai?        آن را به من میدهی؟

Te la passo.       آن را به تو میدهم.

ضمایر مستقیم در گذشته

PRONOMI DIRETTI NEL PASSATO

 

همانطور که پیشتر دیدیم Lo, La, Lì, Le, Ne ضمایر مستقیم به هستند.

 

وقتی که از این ضمیرها در زمان گذشته استفاده میکنیم باید به خاطر داشته باشیم که حرف آخر "اسم مفعول" با توجه به ضمیر تغییر میکند.

 

ضمایر مستقیم

PRONOMI DIRETTI        ختم اسم مفعول

LA DESINENZA

Lo         O

La         A

          I

Le         E

ضیمرهای lo و la وقتی با فعل avere در زمان گذشته ترکیب میشوند به صورت مخفف نوشته میشوند که در مثالهای زیر چند نمونه را میبیند. در

 

Hai visto Angela?

Si, l'ho vista.

 

آنجلا را دیدی؟

بله، او را دیدم.

 

Avete letto il libro?

Si, l'abbiamo letto.        کتاب را خواندید؟

بله، آن را خواندیم.

             

ضمیرهای le و مخفف نمیشوند و کامل نوشته میشوند.

 

Hai contato i soldi?

Si, lì ho contati.

 

پولها را شمردی؟

بله، آنها را شمردم.

Avete preso le psche?

No, non le ho prese      هلو ها را گرفتید؟

نه، آنها را نگرفتیم.